An Amish summer : four novellas /

A reunion in Pincecraft: When sisters Sharon and Sherilyn Kramer attend a wedding in Shipshewana, one of them returns with a new penpal while the other returns to her job at the bakery. After sending weekly letters back and forth, Sherry and Graham Holland arrange a reunion in Pinecraft. Upon Graham...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Gray, Shelley Shepard., Clipston, Amy., Fuller, Kathleen., Irvin, Kelly.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Nashville : Thomas Nelson, [2017]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!