David Copperfield's history of magic /

In this personal journey through a unique and remarkable performing art, David Copperfield profiles twenty-eight of the world's most groundbreaking magicians. From the 16th-century magistrate who wrote the first book on conjuring to the roaring twenties and the man who fooled Houdini, to the wo...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Copperfield, David, 1956-, Wiseman, Richard, (Tác giả), Britland, David, (Tác giả)
Tác giả khác: Liwag, Homer, (Nhiếp ảnh gia)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Simon & Schuster, [2021]
Phiên bản:First Simon & Schuster Hardcover Edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!