Cravings : all together : recipes to love /

In her most personal cookbook yet, the New York Times bestselling author of Cravings shares food that will bring you joy and comfort--with a little help from her one-of-a-kind family. Chrissy Teigen has always found a big sense of fun in the kitchen, but more than ever, she turns to the stove for co...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Teigen, Chrissy., Sussman, Adeena, (Tác giả)
Tác giả khác: Lau, Alex, (Nhiếp ảnh gia)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY : Clarkson Potter/Publishers, an imprint of Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC, [2021]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!