Out of my heart /

Because she loves horses but is scared of them, Melody wants to conquer her fears, so she hopes a summer camp will be the place to welcome someone with cerebral palsy who wants to learn to ride.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Draper, Sharon M.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : A Caitlyn Diouhy Book/Atheneum Books for Young Readers, [2021]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!