Unrequited infatuations : odyssey of a rock and roll consigliere (a cautionary tale) /

Uncover never-before-told stories in this epic tale of self-discovery by a Rock n Roll disciple and member of the E Street Band. What story begins in a bedroom in suburban New Jersey in the early '60s, unfolds on some of the country's largest stages, and then ranges across the globe, demon...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Van Zandt, Steve.
Tác giả khác: Greenman, Ben, (book editor.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Hachette Books, [2021]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!