Matrix /

"Cast out of the royal court by Eleanor of Aquitaine, deemed too coarse and rough-hewn for marriage or courtly life, seventeen-year-old Marie de France is sent to England to be the new prioress of an impoverished abbey, its nuns on the brink of starvation and beset by disease. At first taken ab...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Groff, Lauren.
Định dạng: Large Print Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Random House Large Print, [2021]
Phiên bản:First Large Print Edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!