The house of Gucci : a sensational story of murder, madness, glamour, and greed /

Chronicles the rollercoaster ride of Maurizio Gucci, from Guccio Gucci's leather shop in the early 1900s to the Investscorp takeover of the multimillion dollar corporation in 1993 and Maurizio's 1995 murder by his ex-wife.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Forden, Sara Gay.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Harper, 2001.
Phiên bản:1st Perennial edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!