Come on in : 15 stories about immigration and finding home /

This collection features stories from bestselling and up-and-coming YA authors.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Alsaid, Adi, (Biên tập viên)
Tác giả khác: Azad, Nafiza., Farizan, Sara., Sugiura, Misa., Rivera, Lilliam., Johnson, Alaya Dawn, 1982-, Charaipotra, Sona., Andreu, Maria E., Goo, Maurene., Bajaj, Varsha., Méndez, Yamile Saied., Larbalestier, Justine., Quintero, Isabel., Morse, Sharon (Young adult author).
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Toronto, Ontario, Canada : Inkyard Press, [2020]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ