I'll be the one /

Skye Shin has heard it all. Fat girls shouldn't dance. Wear bright colors. Shouldn't call attention to themselves. But Skye dreams of joining the glittering world of K-Pop-to do that, she's about to break all the rules that society, the media, and even her own mother, have set for gir...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lee, Lyla.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY : Katherine Tegen Books, an imprint of HarperCollins Publishers, [2020]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!