Professor Astro Cat's deep sea voyage /

"Where did all the water on our planet come from? How deep is the ocean? What exactly is a fish? Find out all of this and more in the newest Professor Astro Cat adventure! Despite covering over 70% of the Earth's surface, the ocean is still roughly 95% unexplored. Join Professor Astro Cat...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Walliman, Dominic, Dr.
Tác giả khác: Newman, Ben, (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London ; New York : Flying Eye Books, 2020.
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!