Dinosaur! : dinosaurs and other amazing prehistoric creatures as you've never seen them before /

Journey back to the Mesozoic Era, when fearsome dinosaurs roamed the land, menacing pterosaurs patrolled the skies, and the seas were filled with awesome reptiles. Find out how these creatures lived, why they died out, and what their fossil traces tell us.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Woodward, John, 1954-
Nhiều tác giả của công ty: Smithsonian Books (Publisher), DK Publishing, Inc.
Tác giả khác: Minister, Peter, (Người vẽ tranh minh họa), Lewis, Arran, (Người vẽ tranh minh họa), Kerr, Andrew (Người vẽ tranh minh họa), Bull, Peter, 1960- (Người vẽ tranh minh họa), Konstantinov, Vlad, (Người vẽ tranh minh họa), Kuether, James, (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, New York : DK Publishing, 2019.
Phiên bản:This American edition, revised and updated new edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!