Red at the bone /

Two families from different social classes are joined together by an unexpected pregnancy and the child that it produces. Moving forward and backward in time, with the power of poetry and the emotional richness of a narrative ten times its length, Jacqueline Woodson's novel uncovers the role th...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Woodson, Jacqueline.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Riverhead Books, 2019.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!