The nickel boys : a novel /

Follows the experiences of two African-American teenagers at an abusive reform school in Jim Crow-era Florida.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Whitehead, Colson, 1969-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Doubleday, [2019]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ