Finding Langston /

Discovering a book of Langston Hughes' poetry in the library helps Langston cope with the loss of his mother, relocating from Alabama to Chicago as part of the Great Migration, and being bullied.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cline-Ransome, Lesa.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Holiday House, [2018]
Phiên bản:First edition.
Loạt:Finding Langston trilogy ; 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ