Inky's amazing escape : how a very smart octopus found his way home /

"The story of how in April 2016, Inky the octopus escaped from the New Zealand aquarium and became an international sensation."--

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Montgomery, Sy.
Tác giả khác: Schimler-Safford, Amy, (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Simon & Schuster Books for Young Readers, [2018]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!