Dinosaurs : a visual encyclopedia.

Presents an illustrated look at dinosaurs, as well as prehistoric life forms that preceded them, life forms that arose after their demise, and the fossils that allow us to know about them.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: DK Publishing, Inc.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, New York : DK Publishing, 2018.
Phiên bản:Second edition, This American edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!