Emergency contact /

"After a chance encounter, Penny and Sam become each other's emergency contacts and find themselves falling in love digitally, without the humiliating weirdness of having to see each other"--

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Choi, Mary H. K.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Simon & Schuster BYFR, [2018]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!