Maggie and the flying horse

To save an injured flying horse, eight-year-old Maggie must journey through the Enchanted Forest, which is full of dangerous trolls and goblins, to find a kindly stableman named Bob, who cares for many different magical animals.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Baker, E. D.
Tác giả khác: Keating, Laura Knight, (Người dẫn chuyện)
Định dạng: CD Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Prince Frederick, MD : Recorded Books, 2017.
Phiên bản:Unabridged.
Loạt:Magic animal rescue ; 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!