You bring the distant near /

From 1965 through the present, an Indian American family adjusts to life in New York City, alternately fending off and welcoming challenges to their own traditions.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Perkins, Mitali.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Farrar Straus Giroux, 2017.
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ