Hyacinth and the secrets beneath

For fans of the Mapmakers trilogy and anyone who likes a little history along with their fantasy, here's a quirky new series! Magic is real. History is a big, fat lie. Before Hyacinth Hayward moves from Illinois to London, she reads up on the city's history. Too bad for her. Because the...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sager Weinstein, Jacob.
Tác giả khác: Almasy, Jessica, (Người dẫn chuyện)
Định dạng: CD Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [New York] : Listening Library, an imprint of Penguin Random House, [2017]
Phiên bản:Unabridged.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!