Space /

Describes the Earth, the moon, the sun, the planets of the solar system, and other outer space phenomena, and discusses equipment used to explore outer space.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Holland, Simon.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, New York : DK Publishing, [2016]
Phiên bản:Revised American edition.
Loạt:Eye wonder.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!