Muddymania! /

While Clarence and his best friend, Bruno, are at a monster truck rally, disaster looms and Clarence must find a way to transform into Super Truck without revealing his secret identity.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Barton, Chris.
Tác giả khác: Cummings, Troy, (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY : Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2017]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!