American Street /

On the corner of American Street and Joy Road, Fabiola Toussaint thought she would finally find une belle vie -- a good life. But after they leave Port-au-Prince, Haiti, Fabiola's mother is detained by U.S. immigration, leaving Fabiola to navigate her loud American cousins, Chantal, Donna, and...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Zoboi, Ibi Aanu.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY : Balzer + Bray, an imprint of HarperCollins Publishers, [2017]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ