We have always lived in the castle

Tổng số bản sao: 2
Có sẵn: 0
Giữ: 2

Shirley Jackson's deliciously unsettling novel about a perverse, isolated, and possibly murderous family takes readers deep into a labyrinth of dark neurosis, macabre humor, and gothic atmosphere. Six years after four family members died suspiciously of arsenic poisoning, the three remaining Bl...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jackson, Shirley.
Tác giả khác: Dunne, Bernadette.
Định dạng: Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Ashland : Blackstone Audio, Inc., and Buck 50 Productions, LLC, 2010.
Phiên bản:Unabridged.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Link for downloadable audiobook on Overdrive
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!