My father's dragon /

A young boy runs away from home to rescue an abused baby dragon held captive to serve as a free twenty-four hour, seven-days-a-week ferry for the lazy wild animals living on Wild Island.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gannett, Ruth Stiles.
Tác giả khác: Gannett, Ruth Chrisman, 1896-1979, (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Yearling Book, [2006]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!