Coral reefs : cities of the ocean /

"This absorbing look at ocean science covers the biology of coral reefs as well as their ecological importance."--Amazon.com.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wicks, Maris.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : First Second, 2016.
Phiên bản:First edition.
Loạt:Science comics (First Second (Firm))
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!