Ida, always /

A polar bear grieves over the loss of his companion, based on the real-life Gus and Ida of New York's Central Park Zoo.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Levis, Caron.
Tác giả khác: Santoso, Charles, (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Atheneum Books for Young Readers, [2016]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ