Nnewts. Book one, Escape from the Lizzarks /

"A little hero faces big challenges in the first book of this totally unique fantasy-adventure series. The first book in the Nnewts series follows the story of Herk, a lovable Nnewt who longs for stronger legs, something his mother and father wish they could give him. When his quaint village is...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: TenNapel, Doug.
Tác giả khác: Garner, Katherine (Colorist), (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY : Graphix, an imprint of Scholastic, 2015.
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!