The forbidden library /

When her father is lost at sea shortly after meeting a very unusual visitor, Alice must leave her home to live with an "uncle" whose rural Pennsylvania estate includes a massive and mysterious library that holds much more than books.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wexler, Django.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, New York : Kathy Dawson Books, Penguin Group, 2014.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!