I'm the biggest thing in the ocean /

A giant squid brags about being bigger than everything else in the ocean--almost.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sherry, Kevin.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Dial Books for Young Readers, [2007]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!