Shark vs. train /

A shark and a train compete in a series of contests on a seesaw, in hot air balloons, bowling, shooting baskets, playing hide-and-seek, and more.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Barton, Chris.
Tác giả khác: Lichtenheld, Tom, (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Little, Brown Books for Young Readers, 2010.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!