Up

Carl Fredericksen is a 78-year-old curmudgeon. He used to enjoy his modest life as a balloon seller when his adventure-loving wife Ellie was still alive. When she died, Carl was left with his memories and the awareness that they never made their dream journey to Paradise Falls in South America. When...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Walt Disney Pictures., Pixar (Firm), Walt Disney Home Entertainment (Firm), Buena Vista Home Entertainment (Firm)
Tác giả khác: Docter, Pete., Peterson, Bob, 1961-, Rivera, Jonas., McCarthy, Tom, 1966-, Asner, Edward., Plummer, Christopher., Nagai, Jordan., Lindo, Delroy, 1952-, Ranft, Jerome., Ratzenberger, John., Docter, Elie., Leary, Jeremy., Giacchino, Michael.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
French
Spanish
Được phát hành: [Place of publication not identified] : Walt Disney Studios Home Entertainment, [2009]
Loạt:Disney DVD.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!