Inside-outside dinosaurs /

Presents diagrams of eight dinosaur skeletons, along with an illustration of what each dinosaur looked like in its prehistoric environment and facts about its physical characteristics and behavior.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Munro, Roxie.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Tarrytown, NY : Marshall Cavendish Children, [2009]
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!