Life as we knew it /

Through journal entries sixteen-year-old Miranda describes her family's struggle to survive after a meteor hits the moon, causing worldwide tsunamis, earthquakes, and volcanic eruptions.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pfeffer, Susan Beth, 1948-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Orlando, Fla. : Harcourt, [2006]
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Last survivors series ; bk. 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!