Dealing with dragons /

Bored with traditional palace life, a princess goes off to live with a group of dragons and soon becomes involved with fighting against some disreputable wizards.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wrede, Patricia C., 1953-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Magic Carpet Books : Harcourt, 2002.
Loạt:The enchanted forest chronicles ; bk. 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!