Midnight for Charlie Bone /

Charlie Bone's life with his widowed mother and two grandmothers undergoes a dramatic change when he discovers that he can hear people in photographs talking.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nimmo, Jenny.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Orchard Books, 2003.
Phiên bản:1st Scholastic ed.
Loạt:Children of the red king ; bk. 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!