My father's dragon /

A young boy determines to rescue a poor baby dragon who is being used by a group of lazy wild animals to ferry them across the river on Wild Island.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gannett, Ruth Stiles.
Tác giả khác: Gannett, Ruth Chrisman, 1896-1979, (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Random House, [1987]
Loạt:Three tales of my father's dragon ; bk. 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!