The BFG /

Kidsnatched from her orphange by a BFG (Big Friendly Giant), who spends his life blowing happy dreams to children, Sophie concocts with him a plan to save the world from nine other man-gobbling cannybull giants.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dahl, Roald.
Tác giả khác: Blake, Quentin, (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Farrar, Straus, Giroux, 1982.
Phiên bản:1st American ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!