All-of-a-kind family /

The adventures of five sisters growing up in a Jewish family in New York in the early twentieth century.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Taylor, Sydney, 1904-1978.
Tác giả khác: John, Helen, (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago : Follett Pub. Co., [1965?]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!